Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

O nás

od roku 1998 pomáhame vytvoriť svet okolo vás bezpečnejší.

Stratégia rodinnej firmy AVAPS

Spoločnosť AVAPS SK s.r.o. má tú česť s Vami - našimi obchodnými partnermi, investormi, spolupracovníkmi a kolegami - zdieľať náš strategický zámer. Dlhodobá stratégia nášho podnikania pozostáva predovšetkým z poslania spoločnosti, realistickej vízie a kľúčových hodnôt.

Youtube video

Misia

Mise

Požiarna bezpečnosť stavieb je pre nás na prvom mieste. Spoľahlivé roletové protipožiarne systémy Vám dodá naša stabilná, profesionálna a odborná firma s dlhoročnou rodinnou tradíciou.

Vízia

Vize

V odbore roletových protipožiarnych systémov si chceme udržať prvenstvo na slovenskom trhu, našou ambíciou je presadiť sa ako jednotka aj na európskych trhoch do roku 2025.

Hodnoty

Zodpovednosť

Uvedomujeme si, že naše podnikateľské rokovanie musí zodpovedať firemnému kódexu správania. Naše výrobky a služby slúžia podnikom a ľuďom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku.

Kvalitne odvedená práca je našou jednoznačnou prioritou. Sme profesionáli v našich činnostiach. Dbáme na dodržiavanie práv, zákonov, vyhlášok, ustanoveniach a noriem spojených nielen s predmetom činnosti našej spoločnosti.

Investícia do budúcnosti

Pre dynamický rozvoj našej rodinnej firmy a zabezpečenie nášho dlhodobého podnikateľského úspechu investujeme do vývoja, modernizácie výrobných priestorov a výrobných technológií.

Rovnako tak sa podieľame aj na inováciách v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb za účelom ponuky nových riešení našim zákazníkom, respektíve používateľom.

Dôležitou súčasťou nášho úspechu predstavuje aj zabezpečenie atraktivity pracovnej náplne našim zamestnancom, ktorým podporou ďalšieho vzdelávania umožňujeme ich profesijný rast a rozvoj.

Otvorenosť a dôvera

S našimi partnermi komunikujeme o dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa našej rodinnej firmy rýchlo, zodpovedne a otvorene. Náš komunikačný štýl formuje základňu pre spoluprácu postavenú na vzájomnej dôvere.

Spoľahlivosť a lojalita

Prísľuby považujeme za záväzky, teda čo sľúbime, to tiež dodržíme - sme spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov.

Vážime si angažovanosti našich zamestnancov, rovnako tak ako lojality zákazníkov a dodávateľov voči našej spoločnosti. Veríme, že zavedená firemná kultúra napomáha ku skvalitneniu našej internej komunikácie a utváranie pozitívny imidž našej spoločnosti.

Kódex

Firemný kódex správania obsahuje 10 odporúčaní pre našich zamestnancov, s ktorými sa stotožňujú pri výkone ich každodennej pracovnej činnosti:

 

1. Vystupovanie v súlade s dobrou povesťou

spoločnosti

 • Pravdivé a kompletné účtovníctvo v súlade so zákonom

2. Spravodlivé pracovné podmienky vrátane zaistenia zdravia a bezpečnosti pri vykonávaní práce


3. Zákaz diskriminácie a šikanovania


4. Bezpečnosť a zodpovednosť k životnému prostrediu


5. Ochrana imania, majetku a vybavenia spoločnosti

 • Ochrana firemného majetku a obchodných tajomstiev spoločnosti
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Úsporné zaobchádzanie s podnikovými zdrojmi

 

 

 

 

6. Nakladanie s dôvernými informáciami a ochrana osobných údajov

 • Zákaz využitia vnútorných informácií

7. Spoločenská zodpovednosť


8. Prevencia korupcie a poskytovania neoprávnených výhod


9. Poctivá hospodárska súťaž


10. Zamedzenie konfliktu záujmov - súkromné ​​činnosti

Rodinná firma

Rodina

Na konci 90. rokov pri zakladaní spoločnosti sprevádzala zakladateľa myšlienka premeniť podnikanie v zmysluplné poslanie, ktoré by zároveň nieslo rodinný odkaz. Pevne stanovené hodnoty a inšpiratívne vízie sa odrážajú v stabilnej a neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti.

Pavel Novotný spoločnosť zakladal za podpory svojho otca Vlastislava Novotného ​​a o 22 rokov neskôr došlo k odovzdaniu vedenia firmy na syna, Filipa Novotného. V spoločnosti tiež aktívne a s radosťou pôsobia ďalší členovia rodiny - manželka, dcéra, sestra a nevesta.

Prepojením rodinného odkazu a celého firemného tímu sa darí budovať zdravú organizáciu, ktorá robí svet bezpečnejší. Napĺňa firemné poslanie ISTOTA BEZPEČIA.

Základné údaje o AVAPS

Sídlo spoločnosti:
AVAPS SK s.r.o., Zlatovská 1279, 911 05 TRENČÍN

Registrácia v obchodnom registri:
dňa 6. apríla 2018 zápis v obchodnom registri Trenčín, odd. Sro, vl.č.36272/R

IČO: 51634911
DIČ: SK2120732856

Základné imanie spoločnosti:
5.000,- €

Predmety podnikania:

 • Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola…
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

Štatutárny orgán:

Konateľ spoločnosti: Ing. Pavel Novotný
Konateľ: Ing. arch. Filip Novotný

Bankové spojenie:

EUR: 4025726076/7500
IBAN: SK4275000000004025726076
BIC: CEKOSKBX

Obchodné a realizačné oddelenie:
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 TRENČÍN

Telefon: +421 948 376 505
E-mail: obchod@avaps.sk
Web: www.avaps.sk
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu