Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Požiarne textilné roletové uzávery versus koniec prechodného obdobia STN EN 16034:2015

Míľnik v oblasti požiarne odolných výplní otvorov, dátum 1. 11. 2019, je za nami ešte len niekoľko týždňov. Tento príspevok si dáva za cieľ priblížiť odbornej verejnosti dopad prechodu z neharmonizovanej do harmonizovanej sféry výrobkov v súvislosti s požiarnymi textilnými roletovými uzávermi.

Samotná norma STN EN 16034, Dvere, brány a otváravé okná - Norma výrobku, funkčné vlastnosti - Charakteristiky požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti, obsahuje len časť požiadaviek z hľadiska požiarnej odolnosti, respektíve dymotesnosti, ktoré musí výrobca splniť, ak chce mať svoj výrobok spadajúci do predmetu tejto normy označený značkou CE. Táto norma iba rozširuje základné požiadavky na výplne otvorov a možno ju použiť iba v spojitosti so základnými výrobkovými normami. V súčasnej dobe sú platné napríklad tieto základné výrobkové normy STN EN 13241 + A2, Vráta - Norma výrobku, funkčné vlastnosti a STN EN 14351-1 + A2, Okná a dvere - Norma výrobku, funkčné vlastnosti - Časť 1: Okná a vonkajšie dvere. Zaujímavosťou je, že tá najdôležitejšia norma z hľadiska množstva používaných požiarnych uzáverov, STN EN 14351-2, Okná a dvere - Norma výrobku, funkčné charakteristiky - Časť 2: Vnútorné dvere termínovo pokrivkáva za predchádzajúcimi a v súčasnej dobe zatiaľ nezahŕňa požiarne odolné vnútorné dvere do harmonizovanej sféry výrobkov.

Keďže teraz pre požiarne roletové uzávery už platí harmonizovaná norma, prechádza proces posudzovania zhody zo zákona č. 22/1997 Zb., Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh. Teraz musí výrobca na tieto výrobky vydávať len vyhlásenie o parametroch, skôr vydávané vyhlásenie o zhode, ktoré musel výrobca vydávať v súvislosti s nariadením vlády č. 163/2002 Zb., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky.

Textilné roletové uzávery, rovnako ako sekčné vráta, posuvné uzávery a pod., sú predmetovo zahrnuté v norme STN EN 13241 + A2, Vráta - Norma výrobku, funkčné vlastnosti. Pri posudzovaní zhody výrobku sa teda overujú vlastnosti a splnenie požiadaviek na bežnú prevádzku podľa tejto normy a požiarnej charakteristiky podľa normy STN EN 16034.

Ďalej je možné po úspešnom odskúšaní výrobku z hľadiska požiarnej odolnosti rozšíriť dosiahnuté výsledky požiarnej skúšky, pre textilné požiarne roletové uzávery možno postupovať podľa ČSN EN 15269-11 + AC, Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien vrátane ich prvkov stavebného kovania - Časť 11: Požiarna odolnosť pohyblivých textilných závesov. Podľa postupov a výpočtov uvedených v tejto norme je možné zameniť nosnú konštrukciu, na ktorú možno daný výrobok montovať, zameniť spôsoby kotvenia (smer, rozstupy, kotviace prvky a pod.), Zväčšiť maximálne povolené rozmery, zmeniť rozmery komponentov atď.. Avšak pre určité úpravy / rozšírenie je nutné vykonať doplnkové skúšky. Pre textilný požiarny roletový uzáver je zásadná napríklad skúška únosnosti textílie a švov.

 

 

certifikace
 

Proces uvedenia výrobku na trh​

 

Po úspešnom absolvovaní vyššie uvedených skúšok a požiadaviek podľa vyššie uvedených noriem je proces posudzovania zhody výrobku pre výrobcu takmer u konca a po získaní príslušných certifikátov môže výrobca vystaviť dokument vyhlásenie o parametroch. V tomto dokumente uvedie všetky predpisy, podľa ktorých bol daný výrobok skúšaný, posúdený.

Požiarne textilné roletové uzávery uvádzané na trh v súčasnosti musia byť uvádzané na trh len podľa vyššie uvedeného postupu a vo vydávanom vyhlásení o parametroch musí byť predovšetkým uvedená zhoda výrobku s normou STN EN 16304 a príslušná výrobková norma.

Všetky textilné požiarne roletové uzávery firmy AVAPS s.r.o. sú v súčasnej dobe označené značkou CE, viz. produktové portfólio.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu