Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ukážková skúška rozdielu medzi odolnosťou EI, EW a E

Špeciálna ukážková skúška požiarnej odolnosti

Dňa 3. 9. 2020 prebehla špeciálna ukážková skúška požiarnej odolnosti pre členov Hasičského záchranného zboru - HZS Praha. Celkom boli pripravené tri vzorky rôznych textilných materiálov s rozdielnymi vlastnosťami. Jednalo sa o vývojové látky spoločnosti AVAPS s.r.o., ktoré sa v súčasnosti nepoužívajú v našich výrobkoch, vzorky je možné vidieť na nasledujúcom obrázku, vrátane ich medzných stavov. Skúška bola spustená o 9 hodín a 48 minút, trvala 45 minút a prebiehala podľa normovej teplotnej požiarnej krivky.

Každá vzorka mala iné protipožiarne vlastnosti (medzné stavy) a doslova na vlastnej koži bolo možné si skúsiť rozdiel medzi výrobkami s medznými stavmi EI, EW a E.

Vzorky textilních materiálů s mezními stavy EI, EW a E

 

Čo znamenajú jednotlivé medzné stavy? 

E – Celistvosť
K strate celistvosti dochádza vznikom trhlín a otvorov prekračujúce určité rozmery či vznietením neexponovaného povrchu. V ktoromkoľvek mieste nesmie napríklad vzniknúť otvor väčší než 25 mm či trhlina alebo škára šírkou viac než 6 mm a dĺžky 150 mm. Ďalej nesmie dôjsť k súvislému plamennému horeniu na strane odvrátenej od požiaru trvajúcemu dlhšie ako 10 sekúnd. Ani množstvo prestupujúceho sálavého tepla ani povrchovej teploty na odvrátenej povrchu nie sú nijako obmedzené.

EW – Celistvosť a obmedzenie radiácie​
Okrem vlastnosti "E - Celistvosť" popísané vyššie musí byť splnená aj vlastnosť "W - Radiácia". Prvok spĺňa túto požiarnu odolnosť, pokiaľ sálavý tok (radiácie) vo vzdialenosti 1 m od povrchu odvráteného od požiaru je menšia ako 15 kW / m2. Obmedzením sálavého toku je znížená pravdepodobnosť prenosu požiaru a vznieteniu materiálov v susednom požiarnom úseku v blízkosti požiarnej rolety.

EI1, EI2 – Celistvosť a Izolačná schopnosť​
Okrem vlastnosti "E - Celistvosť" popísané vyššie musí byť splnená aj vlastnosť "I - Izolačná schopnosť". V tomto prípade nesmie dôjsť na neexponovanom povrchu požiarno deliaceho prvku (napríklad rolety) k nárastu teplôt v priemere o viac ako 140° C. Zároveň v ktoromkoľvek mieste nesmie teplota vzrásť o viac ako 180° C. Výnimkou je miernejšia klasifikácia EI2, kedy je limitná hodnota nárastu teploty o 180° C v niektorých miestach zvýšená na 360° C. Vždy sa ale posudzuje priamo teplota povrchu (tzn. na dotyk).

 

EEWEI

Jednotlivé vzorky boli od seba oddelené požiarne odolnými závesmi, aby nedochádzalo k ich vzájomnému ovplyvňovaniu.

 

Vzorky textilních materiálů s mezními stavy EI, EW a E - pohled z boku

 

Tepelný tok, ktorý možno pocítiť na druhej strane textílie, bol demonštrovaný pomocou plastových téglikov umiestnených vo vzdialenosti cca 15 cm od vzoriek.

 

V nasledujúcej tabuľke je popísané správanie jednotlivých plastových téglikov:

 

Čas od začiatku skúšky​
Textília EI
Textília EW
Textília E
13. minúta
Téglik bez porušenia
Téglik bez porušenia
Úplne roztečený téglik
22. minúta
Téglik bez porušenia
Ľahko zdeformovaný téglik
Úplne roztečený téglik
45. minúta
Téglik bez porušenia
Úplne roztečený téglik
Úplne vyparený téglik

Kelímky

Na nasledujúcom grafe je možné pozorovať dodržanie teploty vnútri pece v priebehu testu. Červená krivka je požadovaná - normová teplotná krivka a zeleno je zvýraznená priemerná teplota zo všetkých 12 pecných doskových termoelektrických článkov.

Odchylka průměrné teploty od normové křivky

 

Na nasledujúcom grafe je vyznačený priebeh radiácie na vzorkách E a EW, vrátane maximálnej hodnoty - 15 kW/m2.

Sálavý tepelný tok - radiace

Vnitřní prostory Požární zkušební laboratoře (PZL) Vnitřní prostory Požární zkušební laboratoře (PZL) Vnitřní prostory Požární zkušební laboratoře (PZL)

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu